Agenda

Preuzmite agendu u PDF formatu
 • 07:00

  Registracija

 • 08:00

  Otvaranje Konferencije: Ana Ɖorđević Dikić, Beograd, Srbija

  Predsednik Udruženja kardiologa Srbije

 • 08:05

  Reč dobrodošlice: Dejan Kojić, Beograd, Srbija

  Predsednik Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije

 • 08:10

  Uvodna reč: Hein Heidbuchel, Belgija

  Predsednik Evropskog udruženja za srčani ritam (EHRA)
 • 08:20

  Poslednji trendovi i buduće smernice u elektrofiziologiji srca: Hein Heidbuchel, Belgija

 • 08:40

  Sesija 1

  EKG - praktični pristup u aritmijama (srpski)

  Predsedavajući: Dejan Vukajlović, Šime Manola, Aleksandar Kocijančić

  • Tahikardija širokih QRS kompleksa, Milan Marinković, Beograd, Srbija (10 min)
  • Tahikardija uskih QRS kompleksa, Vladan Kovačević, Beograd, Srbija (10 min)
  • WPW (pokaži mi EKG i reći ću ti gde se nalazi akcesorni put), Dejan Vukajlović, Beograd, Srbija (10 min)
  • Idiopatske VES (pokaži mi EKG i reći ću ti odakle dolaze), Šime Manola, Zagreb, Hrvatska (10 min)
  • Genetski aritmijski sindromi-uloga EKG-a, Ružica Jurčević, Beograd, Srbija (10 min)
 • 09:35

  Sesija 2

  Farmakološka antiaritmijska terapija (srpski)

  Predsedavajući: Nebojša Mujović, Tatjana Potpara

  • Antiaritmici klase III (Amiodaron), Aleksandar Kocijančić, Beograd, Srbija (15 min)
  • Antiaritmici klase Ic (Propafenon i Flekainid), Nebojša Mujović, Beograd, Srbija (15 min)
  • Izbor antiaritmika u lečenju atrijalne fibrilacije, Tatjana Potpara, Beograd, Srbija (15 min)
  • Izbor antiaritmika u lečenju komorskih aritmija, Milan Marinković, Beograd, Srbija (15 min)
 • 10:35 - 10:50

  Kafe pauza

 • 10:50

  Sesija 3

  EHRA Joint Session (engleski)

  Predsedavajući: Hein Heidbuchel, Tatjana Potpara

  • Ključne poruke iz EHRA 2018 Praktičnog vodiča o upotrebi Non-VKA oralnih antikoagulanasa kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom, Tatjana Potpara, Beograd, Srbija (15 min)
  • Periproceduralna antikoagulantna terapija kod pacijenata planiranih za perkutanu koronarnu intervenciju, Cristoph Bode, Frajburg, Nemačka (15 min)
  • Periproceduralna antikoagulantna terapija kod pacijenata planiranih za elektrokonverziju i katetersku ablaciju, Nebojša Mujović, Beograd, Srbija (15 min)
  • Periproceduralna antikoagulantna terapija kod pacijenata planiranih za implantaciju elektronskih srčanih uredjaja, Christian Sticherling, Bazel, Švajcarska (15 min)
  • Antikoagulantna terapija u hroničnoj bubrežnoj slabosti (GFR<30ml/min), Slobodan Obradović, Beograd, Srbija (15 min)
 • 12:10 - 12:40

  Simpozijum zlatnog sponzora

  Pfizer

  • Savremeni pristup u prevenciji moždanog udara kod pacijenata sa AF (fokus na novim podacima kod pacijenata sa ACS/PCI), Doc Dr Tatjana Potpara, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija (30 min)
 • 12:45 - 13:30

  Simpozijum generalnog sponzora

  Biosense Webster

  Klinička upotreba Carto 3 sistema

  • 12:45-12:55 “Close” protokol za izolaciju plućnih vena, Ante Anić, KBC Split, Hrvatska
  • 12:55-13:05 Upotreba intrakardijalnog ultrazvuka u kliničkoj praksi, Bor Antolič, UKC Ljubljana, Slovenija
  • 13:05-13:15 Mapiranje visoke rezolucije za kompleksne aritmije, Milosav Tomović, IKVB Dedinje, Srbija
  • 13:15-13:30 Diskusija
 • 13:30 - 14:15

  Pauza za ručak

 • 14:15

  Sesija 4

  Kontroverze u ablaciji atrijalne fibrilacije (engleski)

  Predsedavajući: Christian Sticherling, Lazar Angelkov

  • Evolucija kateterske ablacije atrijalne fibrilacije, Michael Kühne, Bazel, Švajcarska (15 min)
  • RF ablacija ili kriobalon ablacija 2019, Dejan Kojić, Beograd, Srbija (15 min)
  • Da li je vreme za "High Power, Short Duration" RF aplikacije u PVI?, Lazar Angelkov, Sofija, Bugarska (15 min)
  • Kateterska ablacija atrijalne fibrilacije u srčanoj slabosti, Nebojša Mujović, Beograd, Srbija (15 min)
  • Da li ablatirati asimptomatsku atrijalnu fibrilaciju?, Nikola Pavlović, Zagreb, Hrvatska (15 min)
 • 15:40

  Sesija 5

  Nasledni aritmijski sindromi - stratifikacija rizika (srpski)

  Predsedavajući: Ružica Jurčević, Milosav Tomović, Aleksandra Grbović

  • Brugada sindrom, Ružica Jurčević, Beograd, Srbija (15 min)
  • Long QT i Short QT sindromi, Mihailo Vukmirović, Podgorica, Crna Gora
  • Kateholaminergična polimorfna ventrikularna tahikardija (CPVT), Milosav Tomović, Beograd, Srbija (15 min)
  • Sindrom rane repolarizacije - Idiopatska ventrikularna fibrilacija (IVF), Aleksandra Grbović, Beograd, Srbija (15 min)
 • 16:30

  Sesija 6

  SAFA sesija: Aritmije kod žena (srpski)

  Predsedavajući: Tatjana Potpara, Milica Prostran, Nebojša Mujović

  • Žensko srce, Biljana Parapid, Beograd, Srbija (10 min)
  • Antiaritmici kod žena, Milica Prostran, Beograd, Srbija (10 min)
  • Kateterska ablacija aritmija kod žena, Nebojša Mujović, Beograd, Srbija (10 min)
  • Atrijalna fibrilacija kod žena, Tatjana Potpara, Beograd, Srbija (10 min)
 • 17:30

  Sesija 7

  Arrhythmia Update (srpski)

  Predsedavajući: Velibor Ristić, Vladan Kovačević, Ante Anić

  • Ključne poruke iz poslednjih ESC/EHRA  Smernica (Kateterska ablacija ventrikularnih aritmija, 2019), Velibor Ristić (10 min)
  • Ključne poruke iz poslednjih ESC/EHRA Smernica (Sinkope 2018), Dragan Unčanin, Banja Luka, RS (BH) (10 min)
  • Ključne poruke iz poslednjih EHRA/ESC Smernica (Kateterska i hirurška ablacija atrijalne fibrilacije 2017), Ante Anić, Split, Hrvatska (10 min)
  • Ključne poruke iz poslednjih ESC/EHRA Smernica (Kardiovaskularne bolesti u trudnoći 2018-Aritmije), Slađana Božović Ogarević, Beograd, Srbija (10 min)
  • Highlights from EHRA Congress and HRS Congress 2019, Milosav Tomović, Belgrade, Serbia (10 min)
 • 19:30

  Svečana večera

 • 08:30

  Sesija 1

  Anatomija srca za elektrofiziologe (engleski)

  • Anatom: Siew Yen Ho, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
  • Elektrofiziolog: Sabine Ernst, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 09:15

  Sesija 2

  Ventrikularne aritmije (engleski)

  Predsedavajući: Michael Kuhne, Sabine Ernst, Dejan Kojić

  • Ventrikularne aritmije u koronarnoj bolesti - pogled interventnog kardiologa, Miodrag Ostojić, Beograd, Srbija (15 min)
  • Ventrikularne aritmije u koronarnoj bolesti - pogled interventnog elektrofiziologa, Roland Tilz, Libek, Nemačka (15 min)
  • Ventrikularne aritmije kod neishemijske strukturne bolesti srca, Velibor Ristić, Beograd, Srbija (15 min)
  • Idiopatske ventrikularne aritmije, Christian Sticherling, Bazel, Švajcarska (15 min)
  • Aritmološka oluja, Dejan Vukajlović, Beograd, Srbija (15 min)
 • 10:30 - 10:45

  Kafe pauza

 • 10:45 - 11:15

  Simpozijum zlatnog sponzora

  Medtronic

  Dugoročno iskustvo u ablaciji AF upotrebom Arctic Front Advance (AFA) krio balon katetera

  • 10.45-11.00h Efikasna kriva učenja u krio ablaciji upotrebom AFA krio balona, Vedran Velagić, Zagreb, Hrvatska
  • 11.00-11.15h Najnoviji klinički rezultati i iskustva u ablaciji perzistentne AF upotrebnom AFA krio balona, Csaba Foldesi, Budimpešta, Mađarska
 • 11:20

  Sesija 3

  Kateterska ablacija supraventrikularnih tahikardija (How To sesija) (srpski/engleski)

  Predsedavajući: Nebojša Mujović, Dejan Vukajlović, Milosav Tomović

  • Klasifikacija i mehanizmi supraventrikularnih tahikardija. Šta kardiolog treba da zna?, Dejan Kojić, Beograd, Srbija (15 min)
  • Tipična Slow-fast AVNRT (opšta razmatranja i uloga RF ablacije), Aleksandar Kocijančić, Beograd, Srbija (15 min)
  • Atipična AVNRT i uloga fokalne krio ablacije, Nikola Drča, Stokholm, Švedska (15 min)
  • WPW (opšta razmatranja i kada i zašto smo neuspešni), Vladan Kovačević, Beograd, Srbija (15 min)
  • Atrijalni flater, Milosav Tomović, Beograd, Srbija (15 min)
  • Fokalna atrijalna tahikardija, Dalibor Somer, Novi Sad, Srbija (15 min)
 • 13:00 - 13:30

  Simpozijum zlatnog sponzora

  Boehringer Ingelheim 

  • Prevencija moždanog udara u AF - Kako optimizovati antikoagulantnu terapiju?, Doc Nebojša Mujović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija, (20 min)  
  • Diskusija (10 min)
 • 13:30 - 14:10

  Ručak

 • 14:10

  Sesija 4

  Mladi elektrofiziolozi (srpski/engleski)

  Predsedavajući: Velibor Ristić, Mihaela Grecu, Aleksandar Kocijančić

  • Ablacija atrijalnog flatera posle korekcije transpozicije velikih krvnih sudova, Milan Marinković, Beograd, Srbija (10 min)
  • Multipli akcesorni putevi- kateterska ablacija Kentovog i Mahajmovog akcesornog puta u bolesnika sa tahikardijom sa širokim QRS kompleksima, Miloš Babić, Beograd, Srbija (10 min)
  • Kada preostane samo jedna opcija, Stefan Ailoaei, Jasi, Rumunija (10 min)
  • Ablacija atrijalne tahikardije preko nekoronarnog aortnog kuspisa, Vladan Kovačević, Beograd, Srbija (10 min)
 • 15:00

  Sesija 5

  Nove tehnologije u interventnoj elektrofiziologiji

  Abbott

  • Nova dijagnostička sredstva u kateterskoj ablaciji, Dries Kestens, Belgium (15 min)
 • 15:30

  Završne napomene

Radna grupa za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije

 • Predsednik

  Dr Dejan Kojić

 • Adresa

  Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

  Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd, Srbija

 • Email adresa

  kojicdrd@yahoo.com